โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร
420 หมู่ 10  ตำบลในคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
คณะผู้บริหาร

นางดวงกมล สมบัติธนวัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวีนัส มั่นรอด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพัชรดา ใจประทุม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวันชัย คู่แก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา