พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสารเป็นสถานศึกษาที่มุ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น  นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นผลิตนักเรียนให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคมสติปัญญา และรู้จักคิดเป็น ทำเป็นแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับ  คุณธรรม จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
 
 
พันธกิจ (MISSION)
  1. จัดระบบการบริหาร  และจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
  2. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักสูตรโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
  1. สร้างขวัญกำลังใจ  แก่ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  2. สืบสานและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและบุคคลและสถาบันการศึกษา  และ
องค์กรเพื่อการศึกษาต่างๆ
  1. ปรับปรุงอาคารสถานที่  พัสดุภัณฑ์  จัดให้มีระบบการให้บริการต่างๆรวมทั้งจัดให้
มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนของนักเรียน  และการปฏิบัติงานของบุคลากร
  1. สอนให้นักเรียนยอมรับ  ในความรับผิดชอบ  ต่อการกระทำของตน  มีพัฒนาการในตนเอง  รู้จักเคารพตนเองและผู้อื่นและส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและประชาธิปไตยอีกทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการรู้จักคิดวิเคราะห์  และนำมาเป็นทักษะความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรต่างๆ  ภายในโรงเรียนมีโอกาสในการบริหารและพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและวัฒนธรรมที่หลากหลาย  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
 
เป้าหมาย  ( School  Goals )
            โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสารได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้บรรลุในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทางโรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายในการทำงานระหว่างปี
พ.ศ. 2543 - 2553  ไว้ดังนี้
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการเป็นแบบแผน
2. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านความรู้   คู่คุณธรรม
3. ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
4. ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์และกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุลและสอดคล้องกับหลักสูตร
5. จัดสิ่งแวดล้อม  อาคารสถานที่  ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้  พัฒนาปรับปรุงและผลิตสื่อให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  ให้เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรและนักเรียน
6. นักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบสามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะมีจิตสำนึกและแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย เคารพในสิทธิของผู้อื่น
7.นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาของวิชา มีความสามารถในการวิเคราะห์  สังเคราะห์
แก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์สูงขึ้นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
8. ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน มีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนใน โอกาสต่างๆ