เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชสารสาสน์สมุทรสาร
เรานักเรียนสารสาสน์สมุทรสาร  สมัครสมานหมันเพียรเรียนศึกษา ชาวขาว-ฟ้ามีวินัยพัฒนา
เรียนภาษารู้วิชาก้าวหน้าไกล กิจกรรมคุณธรรมน้อมนําจิต เคารพสิทธิรู้หน้าทีผิดแก้ไข
กตัญูซื่อสัตย์มีน้ำใจ  ดํารงไว้แรงศรัทธาต้องทําดี ขอยึดมันเป็นคนดีไม่หวาดหวั่น
ไม่เกี่ยวพันธ์ความชั่วเสื่อมศักดิ์ศรี ปกป้องชาติศาสน์กษัตริย์สามัคคี วัฒนธรรมของไทยนี้สืบทอดไป
เป็นนักเรียนสารสาสน์งดงามจิต ร่วมผูกมิตรสาย สัมพันธ์รุ่งเรืองฉาย สมุทรสารไข่มุกงามพร้อมก้าวไป
คู่โดมชัยสารสาสน์องอาจพลัน ขอยึดมันเป็นคนดีไม่หวาดหวั่น ไม่เกี่ยวพันธ์ความชั่วเสื่อมศักดิ์ศรี
ปกป้องชาติศาสน์กษัตริย์สามัคคี วัฒนธรรมของไทยนี้สืบทอดไป เป็นนักเรียนสารสาสน์งดงามจิต
ร่วมผูกมิตรสายสัมพันธ์รุ่งเรืองฉาย สมุทรสารไข่มุกงามพร้อมก้าวไป  คู่ โดมชัย สารสาสน์องอาจพลัน


ผู้แต่งเพลง
อ.ลลิตา แซ่เอี้ยว