วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสารเป็นสถานศึกษาที่มุ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น  นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นผลิตนักเรียนให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคมสติปัญญา และรู้จักคิดเป็น ทำเป็นแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับ  คุณธรรม จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

ปรัชญาของโรงเรียน

คุณธรรม       นำวิชา          พัฒนาตน

คติพจน์
AGE QUOD AQIS

ทำอะไร     ทำจริง