ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร  เป็นโรงเรียนอันดับที่13 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2541  เดิมใช้ชื่อโรงเรียนสารสาสน์สาร  จัดการเรียนการสอนเพียงชั้น อนุบาล 1- ป.6  โดยนายพิบูลย์   ยงค์กมล  เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต  ตั้งอยู่ที่ 420  ม.10ถ.นาเกลือน้อย - ประชาอุทิศ   ต.ในคลองบางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย์   จ.สมุทรปราการ บนเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน  74 ตารางวา  หรือ 11,096 ตารางวา เป็นอาคารสูง 5 ชั้น  ความยาว 52 เมตร
       โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร  เริ่มเปิดทำการสอน  เมื่อวันที่   16  เมษายน  2541 สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีแรก  และมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่  เมื่อปี พ.ศ.2542    เป็นโรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร และใช้อักษรย่อว่า  “ส.ส.” ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร  มีอาคารเพิ่มขึ้นอีก 1 อาคาร  เป็นอาคารสูง 5  ชั้น มี 28 ห้องเรียนและมีห้องปฏิบัติการ เช่น     ห้องศิลปะ    ห้องวิทยาศาสตร์   ห้อง Conversation ห้องสมุด ห้องภูมิศาสตร์  และสระว่ายน้ำ  จะเห็นได้ว่าโรงเรียนได้มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน และความเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ จึงมีจำนวนครูและนักเรียนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
       ปีการศึกษา  พ.ศ.2541   เปิดทำการสอนปีแรกโดยมี  นายพิบูลย์  ยงค์กมล  เป็นผู้รับใบอนุญาตและเป็นครูใหญ่คนที่  1  ตั้งแต่  16 เมษายน 2541   –   2 กันยายน 2541   
      ปีการศึกษา  พ.ศ.2542   ได้รับอนุญาตให้ขยายห้องเรียนเพิ่มอีก  12 ห้องเรียน เป็น 26 ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  885 คน 
      ปีการศึกษา พ.ศ.2543  ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 5 ชั้น  ความยาว  60เมตร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในปีนี้  มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด  31  ห้อง ห้องปฏิบัติการ  5 ห้อง  และปรับปรุงห้องสมุด จำนวน 1 หลัง มีจำนวนนักเรียน  1,125  คน